Autor: Małgorzata Administrator

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Centrum Usług Medycznych AA REMEDIUM Sp. J.

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które obowiązuje od 25 maja 2018 r. – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Usług Medycznych AA REMEDIUM Sp. J. z siedzibą w  Pyskowicach ul. Paderewskiego 11, 44-120 Pyskowice NIP 969-12-05-518 REGON 276616780
Nasze dane kontaktowe: cum@wp.pl
Tel : (032) 233 87 62

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych w trakcie wykonywania działalności leczniczej, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych jest art. 6 ust. lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami danych osobowych zebranych podczas wykonywania działalności leczniczej są: Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Rzecznik Praw Pacjenta, Ministerstwo Zdrowia, osoby upoważnione do informacji o stanie zdrowia pacjenta.
W szczególnych przypadkach: Sądy, Prokuratura oraz Policja, a także firmy ubezpieczeniowe.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Okres przetwarzania danych osobowych określa Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i może wynosić w zależności od rodzaju dokumentacji nawet 30 lat.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Mają Państwo prawo do:
dostępu do danych osobowych w postaci kopii danych
zmiany danych, gdy są one nieprawidłowe,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego.

KONTAKT W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W sprawie ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: cum@wp.pl

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2016 poz.1793, z późn. zm.) wprowadzającą system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

informujemy, że od dnia 01 października 2017 roku
świadczenia z zakresu

Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

realizuje

Szpital w Pyskowicach
ul. Szpitalna 2
nr tel. 32 230 54 15