Autor: Małgorzata Administrator

Standardy organizacyjne teleporady w ramach POZ: informacje dla pacjentów

23.09.2020

Dokument ten zawiera informacje o warunkach udzielania teleporad i e-rozwiązaniach stosowanych w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Medycznych AA Remedium Awramienko sp.j. (126/201069) (Świadczeniodawca), zgodnie z § 3 p. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2020.1395).

Dokument jest przeznaczony dla pacjentów Świadczeniodawcy.

Jego treść jest udostępniana:

 • w miejscu udzielania świadczeń przez Świadczeniodawcę (Pyskowice ul. Paderewskiego 11, Pyskowice ul. Sikorskiego 81, Poniszowice ul. Sportowa 2, Taciszów ul. Gliwicka 12 a, Toszek ul. Gliwicka 26),
 •  na stronie internetowej Świadczeniodawcy (www.remedium.net.pl),
 •  telefonicznie (na żądanie pacjenta).

1. Informacje o warunkach udzielania teleporad

1.1 Systemy wykorzystywane do udzielania teleporad

Świadczeniodawca do udzielania teleporad wykorzystuje następujące systemy teleinformatyczne lub systemy łączności:

Skype – wyłącznie w zakresie poradni psychologicznej,

Połączenia telefoniczne

1.2 Ustalenie terminu teleporady

W celu ustalenia terminu teleporady prosimy pacjentów o kontakt telefoniczny ze Świadczeniodawcą pod numerem telefonu 32-233-87-62 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 18:00,

Teleporada jest realizowana:

 • nie później niż w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do Świadczeniodawcy albo
 • w późniejszym terminie, ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

 

1.3 Nawiązanie kontaktu z pacjentem

Sposób nawiązania kontaktu między Świadczeniodawcą a pacjentem w celu udzielenia teleporady jest uzależniony od wybranej przez pacjenta metody kontaktu ze Świadczeniodawcą (opisanych w części 1.1 Systemy wykorzystywane do udzielania teleporad). Sam kontakt jest nawiązywany w ustalonym wcześniej terminie i o wcześniej ustalonej godzinie. Świadczeniodawca podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem (w odstępach nie krótszych niż 5 minut).
Świadczeniodawca nawiązuje kontakt telefoniczny z pacjentem w ustalonym wcześniej terminie
i o wcześniej ustalonej godzinie. Podejmowane są co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem
(między pierwszą a trzecią próbą powinno upłynąć minimum 5 minut).

1.4 Sposób udzielenia teleporady

Przed udzieleniem teleporady osoba udzielająca teleporady dokonuje weryfikacji tożsamości pacjenta, w szczególności na podstawie danych przekazanych przez samego pacjenta.

Skype

Po potwierdzeniu terminu i godziny teleporady pacjent otrzymuje na podany przez siebie numer telefonu lub adres e-mail informację o loginie Skype, którego używać będzie osoba udzielająca teleporady. Dla nawiązania połączenia konieczne jest posiadanie zainstalowanego programu Skype (na komputerze lub urządzeniu przenośnym) oraz posiadanie konta użytkownika Skype.
W trakcie realizacji teleporady pacjent może udostępnić obraz ze swojej kamerki internetowej lub zawartość ekranu.

Połączenia telefoniczne

Po potwierdzeniu terminu i godziny teleporady pacjent otrzymuje informację o numerze telefonu, którego będzie używać osoba udzielająca teleporady. Nie może to być zastrzeżony numer telefonu, ponieważ pacjent musi mieć pewność, że kontaktuje się z nim placówka medyczna w sprawie teleporady.

1.5 Sposób postępowania w razie braku kontaktu z pacjentem

Świadczeniodawca w terminie i o godzinie ustalonych wcześniej – podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem (między pierwszą a trzecią próbą powinno upłynąć minimum 5 minut).
Jeżeli opisane próby kontaktu z pacjentem nie przynoszą rezultatu, odnotowuje się informację na ten temat w dokumentacji medycznej pacjenta. W celu umówienia nowego terminu teleporady pacjent kontaktuje się ze Świadczeniodawcą w sposób opisany w części 1.2 Ustalenie terminu teleporady).

1.6 Bezpośredni kontakt z pacjentem

Jeżeli z uwagi na stan zdrowia pacjenta nie jest możliwe udzielenie teleporady, pacjent ma możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej, udzielonego w bezpośrednim kontakcie
z pracownikiem Świadczeniodawcy.
Okoliczności uzasadniające taki sposób postępowania Świadczeniodawca ustala w porozumieniu
z pacjentem lub przedstawicielem ustawowym pacjenta.

1.7 Świadczenia wyłączone z zakresu teleporad

Od 16 marca 2021 r. następujące świadczenia mogą być realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem:

 • świadczenia, w przypadku których pacjent lub opiekun ustawowy pacjenta nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady (nie dotyczy wystawiania – bez badania pacjenta – recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia lub zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, a także wydania zaświadczenia),
 • pierwsza wizyta, realizowana przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych
  w deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ,
 • świadczenia w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
 • świadczenia w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
 • świadczenia na rzecz dzieci do 6. roku życia (nie dotyczy porad kontrolnych, ustalonych
  w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego).

2. Instrukcje dla pacjentów

2.1 E-recepty

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-recepty. W trakcie wizyty lekarskiej lub teleporady pacjent może otrzymać e-receptę:

 • e-mailem (na adres e-mail pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) jako dokument zawierający kod kreskowy, który pacjent okazuje w aptece,
 • SMS-em (na numer telefonu pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) jako informacja o wystawieniu recepty i 4-cyfrowy kod dostępu, który pacjent podaje w aptece wraz ze swoim numerem PESEL,
 • w postaci wydruku (na żądanie pacjenta lub gdy pacjent nie podał e-maila ani numeru telefonu w Internetowym Koncie Pacjenta).

W wyjątkowych sytuacjach pacjent może także otrzymać dane do realizacji e-recepty w innej formie.

Więcej informacji nt. e-recept znajduje się na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta

2.2 E-skierowania

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-skierowania.
Podczas konsultacji lekarskiej lub teleporady pacjent może otrzymać e-skierowanie na leczenie specjalistyczne lub do szpitala:

 • e-mailem (na adres e-mail pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) jako dokument zawierający kod kreskowy, który pacjent okazuje podczas rejestracji na wizytę. Pacjent może także podać 4-cyfrowy kod dostępu (znajdujący się na skierowaniu) i swój numer PESEL,
 • SMS-em (na numer telefonu pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) jako informacja o wystawieniu e-skierowania i 4-cyfrowy kod dostępu, który pacjent podaje podczas rejestracji na wizytę wraz ze swoim numerem PESEL,
 • w postaci wydruku (na żądanie pacjenta, gdy pacjent nie podał e-maila ani numeru telefonu w Internetowym Koncie Pacjenta lub gdy pacjent nie posiada Internetowego Konta Pacjenta), który pacjent okazuje podczas rejestracji na wizytę.

Więcej informacji nt. e-skierowań znajduje się na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/eskierowanie

2.3 E-zlecenia na wyroby medyczne

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-zlecenia na wyroby medyczne.
Podczas konsultacji lub teleporady pacjent może otrzymać e-zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (protezy, obuwie ortopedyczne, pieluchomajtki, sprzęt stomijny itp.):

 • na druku zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, z którym pacjent udaje się do sklepu medycznego lub apteki (bez konieczności potwierdzenia zlecenia w Narodowym Funduszu Zdrowia),
 • w postaci numeru zlecenia, który pacjent podaje w sklepie medycznym lub aptece wraz ze swoim numerem PESEL (bez konieczności potwierdzenia zlecenia w Narodowym Funduszu Zdrowia).

Więcej informacji nt. e-zleceń znajduje się na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/zlecenia-na-wyroby-medyczne

2.4 Zlecenia badań dodatkowych

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych.
Badania dodatkowe, zlecone w trakcie udzielonego świadczenia, można wykonać u Świadczeniodawcy lub w podmiotach, z którymi Świadczeniodawca współpracuje w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych (szczegółowy zakres współpracy z innymi podmiotami leczniczymi jest uregulowany w umowach będących podstawą współpracy z tymi podmiotami).
Szczegółowa informacja o miejscu realizacji konkretnych badań zleconych znajduje się w tabeli poniżej, kliknij w link

Wykaz punktów realizacji badań

 

2.5 Internetowe Konto Pacjenta

Świadczeniodawca zachęca osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, do założenia Internetowego Konta Pacjenta. Pozwala ono w szczególności na:

 • otrzymywanie e-recepty SMS-em lub e-mailem,
 • wykupywanie leków z recepty w różnych aptekach bez utraty refundacji,
 • udostępnienie bliskiej osobie lub lekarzowi informacji o stanie zdrowia i historii przepisanych leków,
 • dostęp do danych medycznych dzieci pacjenta do 18. roku życia,
 • odbiór kolejnej e-recepty bez wizyty w gabinecie (w przypadku choroby przewlekłej i po konsultacji, np. telefonicznej, z lekarzem).

Więcej informacji na temat Internetowego Konta Pacjenta znajduje się na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta

Zlecenia kontynuacji leków stałych można przekazać:

1. drogą telefoniczną – poprzez telefony rejestracji

2. do skrzynek pocztowych przy przychodniach

3. drogą mailową na adresy:

– dla pacjentów z Pyskowic na adres:

recepty.paderewskiego@remedium.net.pl

– dla pacjentów z Toszka na adres:

recepty.toszek@remedium.net.pl

Prosimy o zaznaczenie imienia i nazwiska, roku urodzenia, numeru telefonu, na który podamy kod recepty oraz nazw leków stałych i ilości opakowań.

Recepty będą przygotowane w ciągu 1-2 dni roboczych. Kody e-recept zostaną przekazane telefonicznie lub SMS’em na podany numer telefonu.